spielen & wachsen

spielen & wachsen

Ulrich Lamsfuß

Galerie Max Hetzler, Berlin 2009
Text by René Pollesch

€ 25,-