Der kulturelle Unterschied

Luciano Fabro, Rebecca Horn, Marcel Odenbach, Peter Pick, Ettore Spalletti, Ernesto Tatafiore (organized by Marlis Grüterich)
Stuttgart: Kunstausstellungen Gutenbergstraße 62A e.V.
September - October, 1978

Installation Views


here